REGULAMIN

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„BRESLAUERIN”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.         Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http//breslauerin.pl, zwanego dalej "Sklepem".

2.         Sklep prowadzony jest przez Katarzynę Rutowską prowadzącą działalność gospodarczą Breslauerin z siedzibą: 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 120/15, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej we Wrocławiu, posiadającą NIP 691-24-29-351, zwaną dalej "Administratorem".

3.         Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://breslauerin.pl e-mail – sklep@breslauerin.pl, telefon – 660801397, adres korespondencyjny – ul. Powstańców Śląskich 120/15, 53-333 Wrocław

4.         Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

5.         Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

 

§ 2. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1.         Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://breslauerin.pl, prowadzący wypożyczalnię odzieży na odległość.

2.         Produkt - odzież wypożyczana w Sklepie.

3.         Zamówienie - zlecenie Klienta wypożyczenia Produktu na 3 dni. W przypadku wypożyczenia Produktu na wielokrotność 3 dni, poczytuje się to jako nowe Zamówienie.

4.         Klient –każdy podmiot dokonujący wypożyczenia Produktu w Sklepie zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

5.         Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

6.         Konto Klienta – tworzony indywidualnie, podczas zakupów profil użytkownika, przetwarzający jego dane osobowe, służący jako instrument do realizacji składanych przez Klienta zamówień, kontaktu ze Sklepem oraz pozyskiwania informacji na temat statusu wysyłki.

7.         Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

8.         Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.         Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

10.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

11.    Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

12.    Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

 

§ 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 

1.         Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu odzieży.

2.         Oferowane przedmioty są to przedmioty używane/rękodzieło.

 

§ 4.  Polityka prywatności

 

1.         Klient poprzez wypełnienie formularza wypożyczenia i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2.          Administratorem Danych osobowych jest sklep Breslauerin z siedzibą: 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 120/15, posiadający NIP 691-24-29-351.

3.           Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Katarzynie Rutowskiej, dane kontaktowe: rutowskakatarzyna@gmail.com

4.           Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

4.a)    zawarcia umowy wypożyczenia zamówionego Produktu,

4.b)    doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,

4.c)    wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji wypożyczenia Produktu,

4.d)    zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep e) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

5.            Za dodatkową wyraźnie udzieloną zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

6.            W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję  znajdujący się w stopce każdego newslettera.

7.           Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez  następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są 

7.a) Poczta Polska

b)Platforma Apaczka.pl

8.         Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

9.         Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

10.    Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

11.    Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

12.    Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.

 

13.    Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy: 

13.a)Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

13.b)Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. 

13.c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 5. Wymogi techniczne

 

1.         W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe  Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne.

1.a) aktywne łącze internetowe,

1.b) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java  

c) aktywny adres poczty elektronicznej

2.         Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3.         Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

4.         Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1366x768.

 

 

§ 6. Zasady dokonywania zakupów

 

1.         Sklep przed dokonaniem potwierdzenia wypożyczenia, przedstawia Klientowi następujące informacje:

1.a.  dokładny opisu danego Produktu i jego cech;

1.b.  łączną cenę zamówionych Produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy  

1.c.    dotyczące sposobu i terminu zapłaty  

1.d.    dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

2.         Dokonanie wypożyczenia Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie produktu po naciśnięciu przycisku „dodaj do koszyka”, po przekierowaniu zaś pod adres: https://www.breslauerin.pl/cart i kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, w którym Klient podaje następujące dane:

2.a)    Imię i nazwisko

2.b)    Adres e-mail

2.c)    Numer telefonu   

2.d)    Dane adresowe do wysyłki

3.         Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi  w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Prześlij zamówienie”

4.         Cena za wypożyczenie Produktu na okres 3 dni (Zamówienie) to 100 zł. brutto liczone z kosztami przesyłki lub 75 zł. brutto w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego.

5.         Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad, poza wadami opisanymi wyraźnie na stronie Produktu.

6.         Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

6.a)    potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

6.b)    Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości. 

6.c)    W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

7.         Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

8.         W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności

8.a) zwykły przelew na numer konta - PL91 1020 5226 0000 6502 0629 9897,   

8.b) system płatności elektronicznych PayPal.

9.         Termin  na wykonanie płatności wynosi 3 dni od dnia otrzymania powiedzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep

10.    Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

11.    Klient ma prawo do odbioru osobistego Produktu pod adresem ____________ lub wysyłki na zasadach wskazanych poniżej.
 

12.      Zamówiony Produkt jest wysyłany w przeciągu 7 dni roboczych (chyba, że w formularzu rezerwacyjnym podano inaczej):

12.a)    od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,     

12.b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze

13.    Przesyłki wysyłane są za pośrednictwemPoczty Polskiej bądź usług kurierskich dostępnych poprzez serwis Apaczka.pl. Przesyłki wysyłane są jedynie na terenie Polski.

14.    W przypadku zamówienia kilku Produktów, przesyłka co do zasady pakowana jest zbiorczo chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego Produktu.

15.    O wysyłaniu Produktu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod następującym adresem:  http://emonitoring.poczta-polska.pl/ .

 

16.    Wraz z Produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

 

           Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.

17.      Klient zobowiązany jest do odesłania Produktu po upływie czasu Zamówienia, tj. 3 dni lub do przekazania Produktu osobiście pod adresem _____________ Za dzień odesłania poczytuje się dzień nadania Produktu w placówce Poczty Polskiej.

 

 

 

§ 7.  Reklamacje

 

1.         W zakresie reklamacji Klient  może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  i/lubustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

2.         Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności Produkt  jest niezgodny z umową, jeżeli:

1.         a)    nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

1.b)    nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

1.c)    nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

1.d)    został Klientowi wydany w stanie niezupełnym

3.         Reklamacje dotyczące zamówionych tProduktów mogą być składane drogą mailową na adres sklep@breslauerin.pl lub listem poleconym na adres ul. Powstańców Śląskich 120/15 53-333 Wrocław. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem https://www.breslauerin.pl/zwrot  zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

4.         Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

 

5.         Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

6.         Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

7.         W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Produkt wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5  i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – zwróci równowartość ceny Produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

 

 

 

§ 8. Odstąpienie od umowy

 

1.         Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient  będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient opłacił zamówienie i Produkt. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem http:breslauerin.pl/zwrot oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

2.         Jeżeli Klient otrzyma wypożyczony Produkt przed upływem 14 dni od zawarcia umowy wypożyczenia, razem ze składaniem Zamówienia akceptuje, że prawo odstąpienia od Umowy Klientowi nie przysługuje. Niniejszym Sklep informuje Klienta, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep (tj. przesłaniu Produktu) konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

 

3.         W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu na adres: Powstańców Śląskich 120/15 53-333 Wrocław lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany Produkt należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

4.         W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu Produktu pokrywa Klient.

5.         W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące  koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w  ramach dostawy Produktów  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.

6.         Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 

7.         Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.         Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

 

 

§ 9. Postępowanie z Produktami przez Klientów

 

1. Wszystkie Produkty znajdują się w prawidłowym stanie technicznym i estetycznym oraz są wolne od jakichkolwiek wad.

2. Od chwili odbioru Produktu do chwili zwrotu Produktu Klient jest odpowiedzialny względem Sklepu z tytułu utraty (w tym kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Produktu.

3. Klient nie może dokonywać samodzielnie, ani zlecać podmiotom trzecim jakichkolwiek ingerencji w Produkt , w szczególności:

a. czyszczenia Produktu w jakimkolwiek zakresie oraz w jakikolwiek sposób, w szczególności ich prania;

b. prasowania Produktu, z wyjątkiem użycia steamera wyłącznie w taki sposób, aby urządzenie nie dotykało tkaniny;

c. dokonywania jakichkolwiek poprawek krawieckich Produktu, niezależnie od ich charakteru i zakresu;

4. Klient nie jest uprawniony do udostępnienia Produktu osobom trzecim do używania.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień punków powyżej, Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty (w tym kradzieży) Produktu

6. Klient zobowiązuje się dbać o Produkt oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym przez okres trwania wypożyczenia.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zużycie Produktu w stopniu wykraczającym ponad zwykłe zużycie wynikające z prawidłowego korzystania z Produktu zgodnie z przeznaczeniem i Regulaminem, jego uszkodzenie, zniszczenie, zdekompletowanie, zaginięcie, utratę (w tym kradzież), jak również dokonanie jakiekolwiek ingerencji w Produkt zmieniającej jego pierwotny stan.

8. W przypadku stwierdzenia przez Sklep iż zwrócony Produkt znajduje się w nieprawidłowym stanie w stosunku do stanu w jakim został oddany Klientowi do używania, zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia Sklepowi zwróconego Produktu oraz prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej opis stwierdzonych nieprawidłowości wraz z ewentualną dokumentacją fotograficzną.

9. Wysokość ewentualnej szkody jest ustalana przez Sklep na podstawie oszacowania kosztów przywrócenia Produktu do prawidłowego stanu. W przypadku zaistnienia niemożliwości przywrócenia Produktu do pierwotnego, utraty (w tym kradzieży) Produktu lub uszkodzeń, których naprawa wiąże się z nadmiernym w stosunku do wartości Produktu nakładem finansowym lub nakładem pracy, Klient ponosi odpowiedzialność w zakresie kosztów nabycia nowego Produktu lub przekazania Sklepowi ekwiwalentu pieniężnego.

10. Klient zostanie powiadomiony o ustalonej przez Sklep wysokości szkody w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta i zobowiązany jest do zapłaty kwoty odszkodowania podanej w zawiadomieniu w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości z zawiadomieniem o wysokości szkody.

 

 

§ 10. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

9.         1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

10.    2. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

•             http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

•             http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

•             http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

•             Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

•             wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

•             powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

•             platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/